Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka > Městský úřad > Povinně zveřejňované informace

 

Získání informací

 

 
 

Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci, vedoucí zaměstnanci i ostatní zaměstnanci v rámci své působnosti dané Organizačním řádem Městského úřadu v České Třebové. Písemně podané žádosti (stejně tak i žádosti podané faxem či elektronicky) jsou v souladu s § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, evidovány dle svého charakteru v podatelně, na jednotlivých odborech MěÚ a v sekretariátu. Žádosti podané jinde (např. na služebně městské policie) jsou předány příslušným zaměstnancům k zaevidování a vyřízení.

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací

Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci, vedoucí zaměstnanci i ostatní zaměstnanci v rámci své působnosti dané Organizačním řádem Městského úřadu v České Třebové. Písemně podané žádosti (stejně tak i žádosti podané faxem či elektronicky) jsou v souladu s § 14 zákona evidovány dle svého charakteru v podatelně, na jednotlivých odborech MěÚ a v sekretariátu. Žádosti podané jinde (např. na služebně městské policie) jsou předány příslušným zaměstnancům k zaevidování a vyřízení.

Vyřizování žádosti:

1) Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.

2) Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k  trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování,
liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

3) Je-li žádost činěna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud adresa elektronické podatelny není zveřejněna, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.

4) Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 věty první a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 3, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

5) Povinný subjekt posoudí obsah žádosti a:

a) brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo § 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,

b) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti,

c) v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7i dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

d) nerozhodne-li podle § 15, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence podle § 14a, předloží v této lhůtě žadateli končenou licenční nabídku.

6) O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.

Je-li proti rozhodnutí podáno odvolání ve smyslu § 16 zákona, je vyřízeno těmito způsoby:

V případě podaného odvolání bude společně se spisovým materiálem předloženo nadřízenému orgánu (Krajskému úřadu Pardubického kraje) ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 ode dne předložení odvolání. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení. Lhůtu nelze prodloužit.

Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí o odmítnutí žádosti a nařídí požadované informace poskytnout.

Je-li podána stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace ve smyslu § 16a:

Stížnost se podává do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo ode den uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán, který o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Poskytování informací o životním prostředí se řídí zvláštní právní úpravou (zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů).

 
Zodpovídá: Ing. Jiří Mareš
Vytvořeno / změněno: 21.11.2009 / 21.11.2009
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém