Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka > Městský úřad > Elektronická podatelna

 

Údaje o provozu podatelny MěÚ Česká Třebová

 

 
 
Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě
Tato adresa je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat.

Městský úřad
Staré náměstí 78
560 02  ČESKÁ TŘEBOVÁ

Úřední hodiny podatelny

Pondělí:   8:00–11:00, 12:00–17:00
Úterý:      8:00–11:00, 12:00–15:00
Středa:    8:00–11:00, 12:00–17:00
Čtvrtek:   8:00–11:00, 12:00–15:00
Pátek:      8:00–11:00, 12:00–14:00

Elektronická adresa podatelny
epodatelna@ceska-trebova.cz

Identifikátor datové schránky
bhqbzrn

Formáty datových zpráv

Dokumenty v digitální podobě jsou přijímány v datových formátech dle § 23 vyhlášky MV č. 259/2012 Sb., jedná se o tzv. výstupní datové formáty (klikni ZDE). Dalšími přijímanými datovými formáty dokumentu v digitální podobě jsou PDF verze 1.7 a vyšší.

Přehled přenosných technických nosičů dat
Podatelna MěÚ přijímá dokumenty v digitální podobě na nosičích USB flash disk, CD a DVD.


Postup v případě zjištění škodlivého kódu
Např. viry, chybný formát, porušení integrity datové zprávy a neplatnost elektronického podpisu zasilatele. Datové zprávy, u kterých byly zjištěny výše uvedené závady nejsou podatelnou zpracovávány. Podatelna MěÚ dále postupuje dle následujícího ustanovení.

Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu

Pokud podatelna MěÚ zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopna určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se podatelně MěÚ vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, podatelna MěÚ dokument dále nezpracovává. Není-li podatelna MěÚ schopna určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.

Podatelna MěÚ postupuje obdobně, pokud zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém podatelna MěÚ přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém podatelna MěÚ přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat.


Oprávněný pracovník elektronické podatelny: Alena Kolářová

Elektronické podání a jeho podepisování:
Náležitostí podání je vždy podpis, a to bez ohledu na to, zda je podání vyhotoveno v listinné či elektronické podobě. Konkrétní typ elektronického podpisu, který je nutné pro podepsání podání použít, je stanoven v § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. 
1) k podepisování elektronickým podpisem lze použít pouze uznávaný elektronický podpis, podepisuje-li se elektronický dokument, kterým se právně jedná vůči veřejnoprávnímu podepisujícímu nebo jiné osobě v souvislosti s výkonem jejich působnosti.
2) uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

Postup při doručení podání se řídí zejména § 37 odst. 4 z. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:
Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití podpisu. Pozn.: zmíněným podáním v elektronické podobě (při kterém využijete odkazu epodatelna@ceska-trebova.czje myšleno podání, které je podepsané uznávaným elektronickým podpisem (tím se rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis - viz § 6 zákona č. 297/2016 Sb.).
 
Zodpovídá: Ing. Jiří Mareš
Vytvořeno / změněno: 15.1.2016 / 15.1.2016 | Úřední deska od: 15.1.2016
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém