Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka

 

Kácení v parku u krematoria vzbuzuje silné emoce

snaha
Prostor před městským krematoriem byl v minulých dnech místem realizace pěstebních úprav. To, že se týkaly především kácení vzrostlých stromů a keřů, vzbudilo silnou nevoli ze stran veřejnosti a je tedy na místě se k nim vyjádřit i ze strany zadavatele a investora.
 

 
 
O co tedy v parku u krematoria šlo? Pozemky, na kterých se rozprostírá, dlouhodobě nebyly většinově ve vlastnictví města Česká Třebová. Stromy a dřeviny na parcelách, které město vlastnilo (v horní a dolní části), byly v roce 2015 ošetřeny v rámci revitalizace městské zeleně. Centrální část parku patřila soukromému vlastníkovi, který se o svůj majetek dlouhodobě nestaral, a město se rovněž dlouhodobě snažilo tyto pozemky vykoupit. Důvod těchto snah je nasnadě: neudržované dřeviny jsou potenciálně nebezpečné a nebyla jinak možnost tento stav zvrátit. 

 V roce 2019 se konečně podařilo pozemky získat. Pozemky, na kterých se nacházely stromy proschlé, napadené hnilobou, houbami, s nestabilními korunami, případně také stromy, jejichž kořeny narušovaly objekt krematoria či stromy, které hrozily pádem větví. Rozsáhlé keřové porosty poskytovaly prostor nejen živočichům, ale také k vytváření černých skládek. Co s tím? Město mělo možnost z bezpečnostních důvodů do parku zakázat vstup a obehnat ho plotem…nebo se pokusit dát věci do pořádku: nebezpečné dřeviny vykácet tak, aby nikoho neohrožovaly. Z celkového množství 106 stromů byly nutné pěstební zásahy u celkem 97, odstranit bylo třeba 37 z nich, z toho bylo 21 ve velikosti vyžadující povolení ke kácení. Při takovém množství bylo jasné, že po jejich odstranění park nebude vypadat příliš esteticky, proto byla zvolena cesta celkové revitalizace parku s obnovou zeleně. Koncepčně vyjít z dřevin, které tam zbydou, a domodelovat park tak, aby dobře sloužil jak pozůstalým při návštěvě hřbitova či krematoria i běžným občanům, jeho návštěvníkům. Za pokácené stromy bylo uloženo vysadit 25 nových, nicméně projekt počítá s více než dvojnásobkem – mělo by být vysazeno celkem 51 stromů. A obnoven bude samozřejmě také keřový porost, plánováno je celkem 171 listnatých keřů, azalek a pěnišníků. 

 Je jistě na místě přiznat, že práce na revitalizaci parku u krematoria probíhají a budou probíhat v etapách. Aktuální kácení je první z nich, kromě toho budou další dřeviny ošetřeny tak, aby k jejich odstranění nemuselo dojít, ale zároveň byla zajištěna jejich stabilita a bezpečnost. Kdy dojde k dalším, následným úpravám, v tuto chvíli nelze říci, neboť situace s koronavirem zahýbala nejen státním, ale i městskými rozpočty a priority je třeba hledat jinde. Nicméně je nutné si uvědomit, že ošetření (či kácení), ke kterému došlo v uplynulých dnech, by muselo být provedeno tak či onak – a to z výše uvedených z bezpečnostních důvodů. Ano, zdá se to být brutálním zásahem do parku, jehož podoba byla v posledních desetiletích neměnná a všichni jsme na ni byli zvyklí. Ale věříme, že se na další etapy úprav podaří zajistit prostředky a jeho nová tvář bude přijata kladněji a najde si cestu do srdcí i těch, které současný stav trápí. 

 Mrzí nás, že jsme o začátku prací neinformovali před jejich spuštěním. Zhotovitel prací ale neměl fixně daný termín. Ten vycházel z jeho časových možností a také z klimatických podmínek. O plánovaných záměrech s parkem jsme ale veřejnost informovali! Poprvé na veřejném zasedání zastupitelstva města, kde byl prezentován projekt přímo jeho autorkou, ale také v reportáži z července 2020 (Českotřebovský internetový deník). O plánovaném kácení potom v reportáži z prosince 2020 (OIK TV).   

 Výběrového řízení na pěstební úpravy, ke kterým teď dochází, se účastnilo sedm společností. Hodnota projektu byla naceněna na cca 750 tisíc Kč, průměrná cena, se kterou do výběrového řízení vstupovala valná většina uchazečů byla průměrně okolo 500 tisíc Kč. Cena, se kterou zvítězila společnost ARBOTYL s.r.o. byla velmi výrazně nižší, konkrétně 276 104,40 Kč. Plnění této smlouvy má proběhnout dle uzavřené smlouvy o dílo v termínu mezi 10.12.2020 a 10.5.2021. To, jak si firma rozplánuje svoje práce na díle je dáno jejich kapacitními možnostmi a plněním zakázek v jiných městech. Technický dozor investora na celou akci je samozřejmě nasmlouván s tím, že vždy po 14 dnech vykonané práce zkontroluje a zhodnotí její kvalitu. 

 Co říci závěrem? Park stále zůstává parkem a nedochází k jeho devastaci, natož k apokalypse. Ano, pohled na vykácenou plochu působí zvlášť teď v zimním období smutně, ale berme to prosím jednak jako nezbytné bezpečnostní opatření, ale také jako prostor pro realizaci nové podoby parku.

sex

strom

stromy
 
Zodpovídá: Jiří Holý
Vytvořeno / změněno: 15.2.2021 / 15.2.2021
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém