Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka > Město > Městská policie

 

Městská policie

Aktuality z činnosti Městské policie Česká Třebová

 

Motto:

"CHRÁNIT, POMÁHAT, INFORMOVAT"

 Znak městské policie Česká Třebová

Zákon o obecní policii

 

Činnost městské policie se řídí zákonem č. 553/1991 Sb. – zákon o obecní policii. Tento zákon stanoví základní povinnosti a oprávnění pro činnost městské policie.

 

Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce na jejím katastrálním území. Každý má právo obracet se na strážníky se žádostí o pomoc, ti jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout. Obecní policii řídí starosta, obecní rada pověřuje určeného strážníka plněním úkolů při řízení obecní policie – velitel MěP.

 

Úkoly městské policie

 

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a při plnění dalších úkolů podle tohoto nebo jiného zákona zejména:

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
 • dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití
 • přispívá k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty
 • upozorňuje fyzické  a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k jejich nápravě
 • městská policie spolupracuje při plnění úkolů s Policií ČR
 • městská policie zajišťuje úkoly pro jiné orgány a organizace, zejména odbory městského  úřadu, okresní soud atd.
 • aktivně se zapojuje do programu prevence kriminality
 • dohlíží na dodržování zákona o přestupcích, zákona o ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a návykovými látkami a dalších zákonů
 • podílí se na zabezpečení kulturních, společenských a sportovních akcí zejména dohledem nad veřejným pořádkem a bezpečností zúčastněných osob v rámci silničního provozu
 • zajišťuje provoz pultu centralizované ochrany a městského kamerového dohlížecího systému
 • plní povinnosti v případě živelných katastrof, pomáhá v rámci integrovaného záchranného  systému

 

Povinnosti strážníků

 

Při provádění úkonů a zákroků potřebných pro splnění úkolů městské policie jsou strážníci povinni:

 • dbát cti, důstojnosti a vážnosti osob jakož i své vlastní
 • nesmí připustit, aby osobám vznikla bezdůvodná újma
 • zásah do práv a svobod osob nesmí překročit míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného zákrokem či úkonem
 • zákrok musí strážník provést je-li páchán trestný čin, přestupek nebo jiný správní delikt nebo je důvodné podezření z jejich páchání
 • prokázat příslušnost k MěP uniformou, popřípadě odznakem nebo ústním prohlášením
 • před zákrokem dát odpovídající výzvu
 • zachovávat mlčenlivost

 

Oprávnění strážníků

 

Při plnění úkolů mohou strážníci využívat těchto oprávnění:

 • oprávnění požadovat vysvětlení
 • oprávnění požadovat od příslušných orgánů dané údaje z informačních sítí
 • oprávnění požadovat prokázání totožnosti
 • oprávnění předvést osobu na policii nebo ke správnímu orgánu
 • oprávnění odebrat zbraň
 • oprávnění zakázat vstup na určená místa
 • oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
 • oprávnění odejmout věc
 • oprávnění ke vstupu do živnostenských provozoven
 • oprávnění použít donucovací prostředky nebo služební zbraň
 • oprávnění použít technických prostředků k zabránění odjezdu nebo nařídit odtah vozidla
 • oprávnění zastavovat vozidla při podezření z páchání přestupku
 • oprávnění v určených případech nařídit dechovou zkoušku na alkohol


Občanská radiostanice: CB - Ch9

 
 
Telefon:
pevná linka: +420 465 532 229
pevná linka: +420 465 500 118
pevná linka: 156 (tísňové volání)
E-mail:
oficiální: mp@ceska-trebova.cz
Adresa:
Městská policie
Staré náměstí 78
560 02 Česká Třebová 2

 
Kontakty
 
Rozbalit celý strom kontaktů | Zobrazit v tabulce
 
 

Kontext

Umístění: Organizační složky > Město Česká Třebová > Městská policie

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém