Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka

 

Obecně závazná vyhláška 4/2002 o užívání zařízení města - plakátnic a sloupů veřejného osvětlení k informačním a reklamním účelům

 

 
 

Zastupitelstvo města Česká Třebová vydává usnesením č. 230 ze dne 23. 10. 2002 dle ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku.

HLAVA I
Základní ustanovení

 1. Tento právní předpis na základě zmocnění v zákoně stanovuje povinnosti fyzických a právnických osob k užívání zařízení města k informačním a reklamním účelům, konkrétně plakátovacích ploch, označených nápisem „MAJETEK MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ“ (dále jen plakátovací plochy) a sloupů veřejného osvětlení.
 2. Za výlep plakátů se dle této obecně závazné vyhlášky považuje jakékoliv umístění, nalepení nebo jiné upevnění plakátů.
 3. Plakátem se dle této obecně závazné vyhlášky rozumí jakékoliv oznámení, upozornění nebo reklama (v písemné či obrazové formě) na papírovém nebo jiném podkladu.
 4. Výkon práv fyzických a právnických osob spojených s vlastnictvím věcí movitých nebo nemovitých a případným umísťováním plakátů v těchto nebo na těchto věcech nejsou touto obecně závaznou vyhláškou dotčena.

HLAVA II.
Výlep plakátů

 1. Právo výlepu plakátů a ostatních oznámení (dále jen plakáty) na plakátovacích plochách na území města náleží pouze Městu Česká Třebová a jím zmocněné obchodní společnosti Eko Bi s.r.o., se sídlem Česká Třebová, Semanínská 2050 (dále jen společnost Eko Bi s.r.o.).
 2. Právo výlepu plakátů a ostatních oznámení (dále jen plakáty) na sloupech veřejného osvětlení na území města náleží rovněž pouze Městu Česká Třebová a na základě smluvního vztahu též obchodní společnosti HOSTALEK – WERBUNG spol. s r.o , se sídlem Česká Třebová, Riegrova 175 (dále jen společnost HOSTALEK – WERBUNG spol. s r.o).
 3. Každý, kdo hodlá využít plakátovacích ploch k výlepu plakátů, je povinen tak učinit pouze prostřednictvím společnosti Eko Bi s.r.o. a za úhradu.
 4. Každý, kdo hodlá využít sloupů veřejného osvětlení k výlepu plakátů, je povinen tak učinit pouze prostřednictvím společnosti HOSTALEK – WERBUNG spol. s r.o. a za úhradu.
 5. Nikdo není oprávněn používat plakátovacích ploch nebo sloupů veřejného osvětlení k výlepu plakátů v rozporu s předchozími ustanoveními v bodech 1 – 4 tohoto článku. Současně není nikdo oprávněn strhávat nebo jinak znehodnocovat plakáty z plakátovacích ploch nebo ze sloupů veřejného osvětlení. Strhávat, přelepovat či jinak znehodnocovat plakáty z plakátovacích ploch či sloupů veřejného osvětlení jsou oprávněny pouze po uplynutí sjednané doby výlepu obchodní společnosti uvedené v čl. II bodu 1 a 2 této obecně závazné vyhlášky.
 6. Výlep plakátů na plakátovacích plochách je společností Eko Bi s.r.o.prováděn vždy ve dnech úterý a pátek dopoledne, v každém kalendářním týdnu. Výlep plakátů na sloupech veřejného osvětlení je prováděn společností HOSTALEK – WERBUNG spol. s r.o. dle potřeby (poptávky).
 7. Výlep plakátů je možno provádět na zařízeních města stanovených pouze touto obecně závaznou vyhláškou a za podmínek v ní uvedených.

HLAVA III.
Kontrola a sankce

 1. Kontrolu dodržování této obecně závazné vyhlášky provádí městská policie.
 2. Porušování ustanovení této vyhlášky bude posuzováno podle obecně závazných právních předpisů.

HLAVA IV.
Závěrečná ustanovení

 1. Dnem nabytí účinností této obecně závazné vyhlášky pozbývá platnosti a účinnosti obecně závazná vyhláška města č. 2/1998 o užívání plakátovacích ploch.
 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2002

 

V České Třebové dne 24.10.2002

starosta města:        Jiří Pásek
místostarosta:          František Čech

 
Zodpovídá: Admin
Vytvořeno / změněno: 19.11.2009 / 19.11.2009
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém