Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka

 

Park u krematoria byl opět jedním z témat jednání zastupitelstva města

betulla pendulla
Na únorovém jednání zastupitelstva bylo na návrh starostky města schváleno rozhodnutí pověřit kontrolní výbor zastupitelstva prošetřením kroků městského úřadu a vedení města v záležitosti nedávného kácení v parku u krematoria. Odboru životního prostředí byl pak uložen úkol připravit plán letošních úprav v parku, který bude následně předložen široké veřejnosti. Celou záležitostí se rovněž zabývala Česká inspekce životního prostředí a Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje.
 

 
 
Dle sdělení inspekce byly předmětem šetření úkony předcházející kontrole provedené na místě dne 26. 2. 2021. Šetřením bylo zjištěno, že kácení dřevin na uvedené lokalitě realizované městem Česká Třebová v rámci projektu revitalizace parku, bylo provedeno na základě pravomocných rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody po vyhodnocení funkčního a estetického významu každé jednotlivé dřeviny. ČIŽP tak nezjistila žádné porušení zákona o ochraně přírody a krajiny, ani žádné jiné pochybení ze strany města. Zákonnost postupu byla přezkoumána také Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje, který ve svém sdělení uvádí, že v postupu Městského úřadu Česká Třebová neshledal nezákonný postup. Kontrolní výbor na základě svého zkoumání dospěl k závěru, že všechny úpravy v parku u krematoria proběhly na základě Radou města Česká Třebová řádně schválených materiálů. Zastupitelé svým usnesením vzali všechny zmíněné informace na vědomí.     

 Zastupitelstvu města byly rovněž na základě úkolu uloženého starostkou města předloženy předpokládané úpravy parku u krematoria v letošním a příštím roce. V rámci této zakázky Park u krematoria v České Třebové - pěstební opatření- 1. etapa v lokalitě probíhalo kácení a ošetření jednotlivých dřevin. Dále byl proveden úklid vytěžené dřevní hmoty z parkoviště i plochy parku a naštěpkování větví. V časovém rozmezí od dubna do května dojde k odstranění veškerých pařezů po kácených dřevinách frézováním pod úroveň terénu. Povrch terénu nad vyfrézovanými pařezy bude následně upraven tak, aby jej bylo možno zatravnit či jinak využít. Rovněž zde dojde k dosypáním zeminy a urovnáním jejího povrchu a k zajištění úklidu plochy ke dni předání díla objednatelem. Ještě v prvním pololetí tohoto roku dojde ke kultivaci trávníkové plochy parku v celé její ploše. Ve druhém pololetí pak bude zajištěna náhradní výsadba dřevin, která byla za pokácené dřeviny uložena. Celkem bude nově vysazeno 9 jehličnatých a 9 listnatých dřevin. Dále dojde k úpravě ploch navazujících na objekt krematoria a na základě znaleckého posudku budou dodatečně pokáceny dvě dřeviny. V průběhu roku 2022 lze předpokládat realizaci dalších prací, popřípadě investic v návaznosti na rozhodnuti v orgánech města a v závislosti na schválený rozpočet pro rok 2022. Počítá se také s výsadbou živého plotu podél části plotů u rodinných domů v ulici Na Slunečná a výsadbou podél ulice Hřbitovní za stávajícím živým plotem.
 
Zodpovídá: Jiří Holý
Vytvořeno / změněno: 21.4.2021 / 21.4.2021
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém