Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka > Město

 

Pravidla č. 2 pro pronajímání nově budovaných bytů v půdních vestavbách a nástavbách, v domech, které jsou v majetku Města Česká Třebová

 

 
 

čl. I.
Základní ustanovení

Vysvětlení pojmů:

   - Městský úřad Česká Třebová
BO   - bytový odbor MÚ
MBF - městský bytový fond

 1. Městské zastupitelstvo, ve snaze urychlit výstavbu nových bytů, budovaných formou půdních vestaveb a nástaveb, schvaluje tato "Pravidla č. 2".
 2. Základním  principem je dražba výše předplaceného nájemného na nově stavěné byty.
 3. Právo na uzavření nájemní smlouvy nabývá občan v dražbě, kromě případů uvedených v čl.  VI. odstavec 4, písmeno p).

čl. II.
Zveřejnění nabídky bytu

 1. Nově budované byty, které je možno nabídnout k pronájmu na základě těchto pravidel, se neprodleně zveřejňují na „Kartě nově budovaného bytu“ na úřední desce na dobu nejméně  30 dnů s těmito údaji:
  a) přesná adresa, popisné číslo, číslo bytu
  b) velikost bytu a kategorie podle vyhlášky č. 176/93 Sb., půdorys dle projektové    dokumentace a další potřebné údaje
  c) částka měsíčního nájemného stanovená ve výši 2,2 násobku základního měsíčního nájemného podle vyhlášky MF č. 176/1993 Sb., ve znění jejich změn a doplňků
  d) vyvolávací cena (stanovuje správce MBF podle předpokládaných investičních nákladů na byt)
  e) předpokládaná měsíční záloha na služby spojené s užíváním bytu
  f) výše dražební jistiny (5.000,- Kč)
  g) kdy a kde je možno si prohlédnout projektovou dokumentaci nabízeného bytu
  h) kdy a kde bude provedena dražba
  i) termín předpokládaného dokončení stavby
  j) termín uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě, termín zaplacení vydražené částky, termín uzavření nájemní  smlouvy
  k) v jakém kole dražby je byt nabízen


čl. III.
Přihláška do dražby a podmínky pro účast v jednotlivých kolech dražby

 1. Nejpozději pět dnů před dražbou předá zájemce o účast v dražbě BO "ZÁPIS DO DRAŽBY", s vyplněnými údaji  požadovanými těmito pravidly pro účast v dražbě. BO je  oprávněn ke kontrole těchto údajů, pokud zjistí nesrovnalosti v zápisu do dražby, doloží je dražební komisi,  která má právo rozhodnout o vyloučení účastníka z dražby. Součástí  zápisu do dražby je prohlášení dražitele o tom, že byl s těmito  pravidly seznámen, souhlasí s nimi a zavazuje se jimi řídit.
 2. Prvního kola dražby se mohou zúčastnit fyzické osoby, s trvalým bydlištěm v České Třebové, které nemají ve vlastnictví či v nájmu byt, nebo ve vlastnictví či spoluvlastnictví nemovitost s neobsazeným bytem, což osvědčí podpisem čestného prohlášení, nebo právnické osoby se  sídlem v České Třebové. Dražitelem musí být fyzická osoba, plně způsobilá k právním úkonům.
 3. Městská rada může povolit účast v I. kole dražby fyzickým osobám, které nesplňují podmínky článku III, odst. 2. na základě žádostí podaných prostřednictvím BO.
 4. Účast v dalších kolech dražby není omezena.
 5. Podmínkou pro účast v dražbě je složení dražební jistiny.

čl. IV.
Účast nájemce městského bytu v dražbě

 1. Do dražby od I. kola se může přihlásit nájemce městského bytu za  podmínky, že nebyl za posledních 12 měsíců veden v seznamu dlužníků u správce MBF.
 2. V případě, že se vydražitelem stane nájemce městského bytu pronajatého podle  pravidel č. l, je zůstatek zálohy na nájemné ke dni předání tohoto bytu správci MBF započten jako součást vydražené zálohy na nájemné k novému bytu.
 3. Správce MBF je oprávněn snížit zálohu na nájemné u nového bytu o pohledávky vztahující se na nájemné a služby spojené s užíváním původního bytu tohoto nájemce, které vznikly do data předání jeho původního bytu správci MBF.
 4. Podmínkou pro uzavření nájemní smlouvy k vydraženému bytu je ukončení nájmu k původnímu bytu vydražitele,  jeho bezodkladné vyklizení a  předání zpět správci MBF.

čl. V.
Dražební jistina

 1. Dražební jistinu skládá účastník dražby před jejím zahájením do pokladny MÚ.
 2. Dražební jistina složená vydražitelem je součástí vydražené částky.  Ostatním účastníkům dražby bude  dražební jistina vrácena v úředních hodinách v pokladně MÚ nejdříve následující pracovní den po dražbě.
 3. Pokud dojde ke zmaření dražby, propadá dražební jistina jako oboustranně dohodnutá smluvní pokuta za zmaření dražby, ve prospěch Města Česká Třebová.


čl. VI.
Průběh dražby

 1. Předmětem dražby je právo na uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě na předmětný byt.
 2. Účastník dražby - fyzická osoba  - může vydražit  pouze 1 byt.
 3. Částka zaplacená na základě provedené dražby je vydražiteli započtena jako záloha na základní nájemné na předmětný byt podle těchto pravidel. Od této vydražené částky se od  data platnosti nájemní smlouvy každý měsíc odečítá základní měsíční nájemné. Po vyčerpání této částky je  nájemce povinen platit nájemné podle platných předpisů. Zálohy na  služby spojené s užíváním bytu nejsou v tomto předplatném zahrnuty a  jejich placení a vyúčtování se provádí běžným způsobem. V případě,  že dojde ke změně obecně závazného předpisu stanovujícího výši  nájemného na předmětný byt, je pronajímatel oprávněn jednostranně  změnit výši nájemného a to počínaje dnem účinnosti tohoto právního  předpisu. Počínaje tímto dnem je pronajímatel oprávněn odečítat  každý měsíc od zaplacené zálohy částku, odpovídající tomuto nově  stanovenému nájemnému.
 4. Průběh dražby:
  a) dražba se zpravidla koná v zasedací místnosti MÚ za účasti dražební komise jmenované městskou radou
  b) účastníci dražby se před jejím konáním ohlásí u zástupce dražební komise, kterému předloží ke kontrole doklad o  složení dražební jistiny. Při splnění podmínek stanovených těmito  pravidly přidělí dražební komise každému účastníkovi dražby dražební  číslo
  c) dražba není přípustná směrem dolů
  d) dražbu provádí licitátor jmenovaný městskou radou
  e) před zahájením dražby podá licitátor účastníkům nezbytné informace o předmětu a průběhu dražby
  f) licitátor zahájí dražbu tím, že oznámí účastníkům dražby výši vyvolávací ceny a vyzve je, aby viditelným zdvižením svého dražebního  čísla a následným ústním projevem zvyšovali vyvolávací cenu (dále  jen příhoz)
  g) minimální výše každého dalšího příhozu je 1.000,- Kč
  h) v případě, že poslední nabídnutá částka nebude žádným účastníkem dražby zvýšena ani po třech po sobě se opakujících výzvách  licitátora, licitátor dražbu příklepem ukončí
  i) vydražitelem se stává účastník dražby, který provedl poslední příhoz a licitátor v jeho prospěch učinil příklep

  j) pokud se do dražby přihlásí pouze jeden zájemce, ukončí licitátor dražbu příklepem ve prospěch tohoto zájemce za jím nabídnutou (minimálně vyvolávací) cenu. Na tuto  částku se vztahují veškerá ustanovení těchto pravidel
  k) příklepem licitátora přechází na vydražitele právo k uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě
  l) o dražbě je ihned po jejím skončení sepsán protokol, který podepíše vydražitel, licitátor,  člen dražební komise a zapisovatelka
  m) na základě výsledku dražby je BO vystaveno zmocnění pro správce MBF k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
  n) dražba probíhá v jednotlivých kolech. Do každého kola dražby se přihlašují zájemci zvlášť. Další kolo dražby se vyhlašuje v  případě zmaření předchozího kola dražby, nebo v případě, že se do  předchozího kola dražby nepřihlásil žádný zájemce
  o) pokud je vyhlášeno další kolo dražby, je předmět dražby znovu zveřejněn na dobu nejméně  14 dnů
  p) v případě, že již nebude vyhlašováno další kolo dražby bude byt zveřejněn jako trvalá nabídka a pronajat prvnímu zájemci, který složí částku odpovídající vyvolávací ceně. V tomto případě může správce MBF  vyvolávací cenu snížit
 5. Zmaření dražby:
  Ke zmaření dražby dojde:
  a) pokud vydražitel do data uvedeného při zveřejnění nabídky nesloží na účet Města Česká Třebová vydraženou částku (číslo tohoto  účtu je součástí dražebního protokolu), nebo do stejného data neuzavře smlouvu o budoucí nájemní smlouvě
  b) pokud vydražitel do 5 dnů od obdržení výzvy neuzavře nájemní smlouvu
  c) pokud následně dojde ke zjištění, že se vydražitel účastnil dražby na základě nepravdivých údajů v zápise do dražby
 6. V případě zmařené dražby se dražba opakuje za stejných podmínek, kromě doby zveřejnění. K opakované dražbě nebude připuštěn vydražitel ze zmařené dražby.
 7. Dražba je veřejná, vstupné se  nevybírá.

čl. VII.
Výměny bytů


Vysvětlení pojmů:
Vydražený byt - byt, ke kterému nájemci vznikl nájemní poměr na základě dražby (včetně bytů 
                         v půdních vestavbách a nástavbách).
Byt města       - byt, ke kterému vznikl nájemci nájemní poměr jiným  způsobem než na základě 
                        dražby.
Byt                -  byt, který není majetkem Města Česká Třebová.


Byt, k němuž vznikl nájemci nájemní vztah dle těchto pravidel (dále jen "vydražený byt"), může být směněn pouze v případě splnění těchto podmínek a s písemným souhlasem vlastníka bytu:

 1. Výměna "vydraženého bytu" za "vydražený byt":
  a) dohoda o výměně "vydražených bytů" bude uzavřena mezi osobami oprávněnými k takovému úkonu a v písemné formě
  b) dohoda o výměně "vydražených bytů" bude schválena pronajímatelem "vydražených bytů" a to písemnou formou
  c) mezi pronajímatelem "vydražených bytů" a nájemci "vydražených bytů" budou uzavřeny nové nájemní smlouvy, jejichž součástí bude  vypořádání záloh nájemného na "vydražené byty" tak, že každému  nájemci bude převeden zůstatek záloh, stanovený ke dni uzavření  nových nájemních smluv, z "vydraženého bytu" dosud nájemcem  užívaného na "vydražený byt", který začne nájemce užívat na základě  realizace dohody o výměně "vydražených bytů". Toto platí pro oba  účastníky dohody o výměně "vydražených bytů"
 2. Výměna "vydraženého bytu" za byt:
  a) dohoda o výměně "vydraženého bytu" a bytu bude uzavřena mezi osobami oprávněnými k takovému úkonu a v písemné formě
  b) dohoda o výměně "vydraženého bytu" a bytu bude schválena pronajímateli "vydraženého bytu" a bytu a to písemnou formou
  c) mezi pronajímatelem "vydraženého bytu", pronajímatelem bytu a nájemci budou uzavřeny nové nájemní smlouvy. Součástí nájemní  smlouvy, uzavřené mezi pronajímatelem "vydraženého bytu",  vydražitelem a novým nájemcem "vydraženého bytu" bude uzavřena  dohoda, v níž vydražitel postoupí svoji pohledávku (zůstatek záloh,  stanovený ke dni uzavření nových nájemních smluv) vůči pronajímateli  "vydraženého bytu" novému nájemci "vydraženého bytu", který zároveň  písemně prohlásí, že souhlasí s tím, aby tato pohledávka byla v  celém rozsahu použita jako záloha na základní nájemné
  d) bytem se rozumí všechny druhy bytů kromě "bytů vydražených" a "bytů města". Bytem města se rozumí byt, patřící do majetku města,  ke kterému nájemci bytu nevznikl nájemní vztah dle těchto pravidel
  Výměna "vydraženého bytu" za "byt města":
  a) dohoda o výměně "vydraženého bytu" a "bytu města" bude uzavřena mezi osobami oprávněnými k takovému úkonu a v písemné formě
  b) dohoda o výměně "vydraženého bytu" a "bytu města" bude schválena pronajímateli "vydraženého bytu" a "bytu města" a to písemnou  formou
  c) mezi pronajímatelem "vydraženého bytu" a "bytu města" a nájemci budou uzavřeny nové nájemní smlouvy. Součástí nájemních smluv bude  písemná dohoda, uzavřená mezi pronajímatelem "vydraženého bytu" a  "bytu města" a vydražitelem o převodu zůstatku zálohy, stanovené ke  dni uzavření nových nájemních smluv, z "vydraženého bytu" na "byt  města" s tím, že vydražitel zároveň písemně prohlásí, že souhlasí s  tím, aby jeho záloha byla v celém rozsahu použita jako záloha na  základní nájemné u "bytu města", k němuž mu vznikne nájemní vztah  realizací dohody o výměně "vydraženého bytu" za "byt města"

  Správce MBF je oprávněn snížit zálohu na nájemné u nového bytu o pohledávky vztahující se na nájemné  a služby spojené s užíváním původního bytu tohoto nájemce, které vznikly do data předání jeho původního bytu správci MBF.


čl. VIII.
Dispoziční právo nájemce


 1. Po dobu, po kterou bude mít nájemce předplacené nájemné, má dispoziční právo na obsazení tohoto bytu za podmínky, že nový  nájemce převezme závazky k pronajímateli ve stejné míře, jako má nájemce současný.
 2. Po dobu, po kterou bude mít nájemce předplacené nájemné, má právo na uzavření podnájemní smlouvy k tomuto bytu za podmínky, že si  vyžádá písemný souhlas s podnájmem od vlastníka bytu.čl. IX.
Prodlení v předání předmětu nájmu

 1. Pokud bude pronajímatel v prodlení s předpokládaným termínem předání předmětu nájmu – bytu (viz čl. II. odstavec 1) písmeno j) o více než dva kalendářní měsíce:
  a) může nájemce (budoucí nájemce) odstoupit od smlouvy o budoucí nájemní smlouvě. Částku zaplacenou jako zálohu na nájemné včetně dražební jistiny vrátí pronajímatel nájemci do 30 dnů od obdržení písemného vyjádření o odstoupení od této smlouvy. Tato částka bude zvýšena o roční úrok ve výši 8% p.a.
  b) nebude nájemci (budoucímu nájemci) odečítáno nájemné ze zaplacené zálohy na nájemné po dobu, která je shodná s dobou prodlení (od předpokládaného dokončení stavby do doby doručení výzvy k uzavření nájemní smlouvy nájemci). Tato doba se zaokrouhluje na celé měsíce nahoru
 2. O tom, že dojde k prodlení v předání předmětu nájmu, vyrozumí pronajímatel bezodkladně nájemce písemným sdělením.čl. X.
Závěrečná ustanovení

 1. Pokud dojde k ukončení nájemního vztahu před vyčerpáním zálohy nájemného a současně k předání bytu správci MBF tak, aby mohl  být znovu pronajat podle těchto pravidel, vrátí správce MBF nájemníkovi  eventuelně jiné oprávněné osobě (např. dědicům) zbývající částku  zálohy do 30 dnů od řádného předání předmětu nájmu - bytu - zástupci  správce MBF. Služby, které jsou hrazeny měsíčními zálohami, budou vyúčtovány  nájemci nebo oprávněné osobě  do 30.4. následujícího roku.
 2. Pravidla č. 2 ruší Pravidla pro pronajímání nově budovaných bytů v půdních vestavbách a nástavbách, v domech, které jsou v majetku Města Česká Třebová,  schválená  městským zastupitelstvem dne 25.6.1997.
 3. Tato pravidla byla schválena usnesením Zastupitelstva města česká Třebová č. 48 ze dne 26.4.1999  a č. 106 ze dne 15.5.2002


V České Třebové dne 15.5.2002

 

 
     František Čech v.r.                       Jiří Pásek v.r.                            Ing. Jiří Kubínek v.r.
        místostarosta                          starosta města                             místostarosta
 
Zodpovídá: Ing. Jiří Smrčka
Vytvořeno / změněno: 27.11.2009 / 27.11.2009
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém