Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Facebook města
 


Cesta: Titulní stránka

 

Pravidla pro prodej obytných domů v majetku Města Česká Třebová

 

 
 

I.
Základní ustanovení

 1. Tato pravidla platí pro bytový fond Města Česká Třebová (dále jen „Město“), určený k privatizaci.
 2. Obytné domy (dále jen „domy“) jsou nabízeny a prodávány pouze jako celek, včetně nabídkou definovaného pozemku. Rozsah a druh pozemku stanovuje zastupitelstvo města (dále jen „ZM“).
 3. Dům je nabízen za podmínek daných těmito pravidly a obecně platnými předpisy bez dalších omezení vůči kupujícím, avšak s přednostním právem nájemců bytů a nebytových prostor nabízeného domu, kteří mají platnou nájemní smlouvu ke dni zveřejnění nabídky prodeje domu na úřední desce Městského úřadu v České Třebové (dále jen „MěÚ“).
 4. Nájemci bytů a nebytových prostor mají v rámci těchto pravidel rovnocenné postavení.
 5. Nabídka domů k prodeji ve smyslu záměru schváleného ZM není nabídkou k prodeji dle § 22 zákona č. 72/1994 Sb.


II.
Přípustné formy prodeje

Dům, případně soubor domů, je prodáván do výlučného vlastnictví jednomu zájemci, tj. právnické či fyzické osobě.


III.
Nabídka prodeje

 1. Všem nájemcům v nabízených domech je odeslána, doporučeným dopisem, nabídka ke koupi, která obsahuje:
  a) nabídku domu ke koupi
  b) pravidla pro prodej obytných domů
  c) popis prodávaného domu(ů) včetně definování pozemku(ů) prodávaného s domem
  d) cena domu(ů) případně pozemku(ů), výše jistiny včetně bankovního spojení.
 2. Nabídka prodeje domu(ů) je zveřejněna na úřední desce MěÚ na základě záměru prodeje schváleného ZM, nejpozději do 30 dnů od odeslání nabídek ke koupi.
 3. Na  vyžádání  bude  případným zájemcům o koupi domu MěÚ předložen seznam nájemců
  bytů.

IV.
Podání  žádosti

 1. Písemné žádosti o koupi domu se podávají a evidují na MěÚ.
 2. Přílohou každé žádosti musí být doklad o složení jistiny dle článku VII, odst. 1 těchto pravidel.
 3. Je-li žadatelem právnická osoba, musí být součástí přílohy i výpis z obchodního rejstříku.


V.
Uzávěrka přijímání žádostí

 1. Uzávěrka  žádostí je  180  kalendářních dnů  ode  dne  zveřejnění  nabídky  na úřední desce    MěÚ. Žádosti doručené po tomto termínu budou ve zdůvodněných případech ZM zváženy individuálně.
 2. Podá-li  nabídku  právnická osoba – družstvo, ve  kterém bude  zastoupeno více  jak  80 % současných nájemců bytů a nebytových prostor v obytném domě, bude nabídkové řízení ukončeno dnem podání žádosti.
 3. V případě  podle  bodu  2.  bude  se zájemcem  neprodleně  uzavřena  smlouva  o smlouvě
  budoucí kupní na dobu nejvýše 1 rok, pokud o to za účelem zajištění finančních prostředků z úvěru na koupi požádá.


VI.
Hodnocení žádostí

 1. Při rozhodování o žádostech je upřednostňována právnická osoba (bytové družstvo, společnost s ručením omezeným, akciová společnost), ve které je zastoupen, jako členové či společníci, vyšší počet nájemců domu.
 2. V případě, že podle těchto pravidel budou mít stejné právo na koupi dva nebo více žadatelů, provede se mezi těmito dražba (licitace pouze směrem nahoru). Výchozí cenou je cena domu stanovená dle čl. VIII. těchto pravidel.
 3. Nepřihlásí-li se žádný zájemce z řad stávajících nájemců bytových a nebytových prostor, může být na základě podané žádosti a usnesení ZM dům za stejných podmínek prodán jinému zájemci. V případě vyššího počtu jiných zájemců, bude provedena dražba.


VII.
Platební podmínky

 1. Při podání přihlášky je splatná jistina ve výši 10% z kupní ceny domu. Při zmaření prodeje ze strany kupujícího se jistina započítává jako sankce ve prospěch města. Při prodeji je započtena jako součást úhrady kupní ceny.
 2. Kupní smlouva bude sepsána do 60 kalendářních dnů od schválení konkrétního nabyvatele ZM. 
 3. Kupní cena je splatná do 60 kalendářních dnů od podpisu kupní smlouvy, avšak před vkladem práv z kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Nesplacení kupní ceny v této lhůtě je považováno za zmaření prodeje a je důvodem k odstoupení od kupní smlouvy ze strany Města.
 4. Ostatním žadatelům, kterým nebyl ZM schválen prodej, bude do 14 pracovních dnů vrácena jistina v hotovosti nebo odeslána bankovním příkazem.


VIII.
Stanovení prodejní ceny obytných domů

 1. Prodejní cena obytného domu bude vypočtena jako součet cen bytů a nebytových prostor v příslušném bytovém domě. Tato cena bude navýšena o hodnotu zásadních oprav domu, upravenou koeficientem zhodnocení domu K5.

Cena jednotlivého bytu nebo nebytového prostoru (CB), bude stanovena podle vzorce:
CB = 11 x N x K1 x K2 x K3 x K4

Cena domu (CD) pak bude stanovena podle vzorce:
CD = Σ CB + CZO x K5

kde:

N - vyjadřuje výši aktuálního ročního základního nájemného, bytu nebo nebytového prostoru, platného v době prvního dne zveřejnění  nabídky prodeje domu dle čl. III odst. 2 těchto pravidel.

CZO – vyjadřuje cenu zásadních oprav domu

K1 - je koeficient způsobu prodeje
K1 = 1,00 -  při prodeji podle občanského zákoníku fyzické nebo právnické   osobě, která
                 nesplňuje 50% podíl nájemců
K1 = 0,90 -  při  prodeji   podle   občanského   zákoníku   právnické   osobě  
                 vytvoření  z  řad  nájemců  prodávaného  domu  splňující  50% podíl nájemců


K2 - je koeficient stáří domu
K2 = 1,00 -  pro stáří domu   0 - 29 let
K2 = 0,98 -  pro stáří domu 30 - 39 let
K2 = 0,96 -  pro stáří domu 40 - 49 let
K2 = 0,94 -  pro stáří domu 50 - 59 let
K2 = 0,91 -  pro stáří domu 60 - 79 let
K2 = 0,88 -  pro stáří domu 80 – 99 let
K2 = 0,85 -  pro stáří domu 100 let a více


K3 - je koeficient konstrukce domu
K3 = 1,00 -  u cihlových domů
K3 = 0,90 -  u panelových domů


K4 - je koeficient zhodnocení bytu
V případě, že byla v posledních sedmi letech před prodejem provedena zásadní oprava bytu, budou tyto náklady zohledněny v kupní ceně. Pro účely těchto pravidel se za zásadní opravy bytu považují komplexní opravy zahrnující například výměnu zdravotechnických instalací, výměnu vzduchotechniky, výměnu vytápění, rozvodů plynu a elektroinstalace, výměnu výplní otvorů, výměnu obkladů a dlažeb, výměnu podlah a podlahových krytin, opravy omítek včetně malování a nátěrů a výměnu zařizovacích předmětů.
K4 =  2       1 rok po provedené rekonstrukci bytu
K4 =  1,9     2 roky po provedené rekonstrukci bytu
K4 =  1,8     3 roky po provedené rekonstrukci bytu
K4 =  1,65    4 roky po provedené rekonstrukci bytu
K4 =  1,5     5 roků po provedené rekonstrukci bytu
K4 =  1,35    6 roků po provedené rekonstrukci bytu
K4 =  1,2     7 roků po provedené rekonstrukci bytu
K4 =  1        8 roků a více po provedené rekonstrukci bytu

K5 – je koeficient zhodnocení domu
V případě, že byla v posledních sedmi letech před prodejem provedena zásadní oprava domu, budou tyto náklady zohledněny v kupní ceně. Pro účely těchto pravidel se za zásadní opravy považují zejména výměna střešního pláště, opravy obvodového pláště, výměny výplní otvorů, výměny klempířských prvků, sanace zdiva proti vlhkosti, výměna hydroizolace, generální oprava výtahů, výměna plynoinstalace, výměna elektroinstalace společných prostor a slaboproudých rozvodů, výměna vodoinstalace, výměna a opravy kanalizace apod. Skutečná cena rekonstrukce bude upravena takto:
K5 =  1,0 - 1 rok po provedené rekonstrukci domu
K5 =  0,9 - 2 roky po provedené rekonstrukci domu
K5 =  0,7 - 3 roky po provedené rekonstrukci domu
K5 =  0,5 - 4 roky po provedené rekonstrukci domu
K5 =  0,4 - 5 roků po provedené rekonstrukci domu
K5 =  0,3 - 6 roků po provedené rekonstrukci domu
K5 =  0,2 - 7 roků po provedené rekonstrukci domu
K5 =  0,0 - 8 roků a více po provedené rekonstrukci domu

  

 1. U bytu,  u něhož  byla  nově  uzavřena  nájemní  smlouva  a  jeho nájemce platí 2-násobné
  základní nájemné, bude základ pro výpočet ročního nájemného („N“) počítán pouze 1-násobek základního nájemného.
 2. Prodejní cena bytu, či nebytového prostoru, obsahuje podíl na společných částech domu, včetně příslušenství.
 3. Prodejní cena bytového domu bez nebytových prostor bude stanovena jako součet cen jednotlivých bytů, vypočtených dle bodu 1.
 4. Prodejní cena domu s nebytovými prostory bude stanovena jako součet cen jednotlivých bytů a cen nebytových prostor, vypočtených dle bodu 1.
 5. Náklady spojené s prodejem bytového domu hradí prodávající, s výjimkou poplatků za   ověřování podpisů.
 6. Výsledná cena bytového domu se zaokrouhlí na celé desetikoruny.
 7. V případě prodeje bytového domu, ve kterém je úkryt CO, evidovaný příslušným orgánem státní správy, bude výsledná cena za bytový dům ponížena o částku 10.000,- Kč na 1 bj.
 8. Stavební parcela náležící k prodávanému obytnému domu bude prodána současně s obytným domem za částku 100 Kč/1m2. 


IX.
Další ustanovení

 1. Po uzávěrce  příjímání žádostí není možné v dotčených domech provádět směny bytových jednotek.
 2. Právo podílet se  na  koupi  domu  se  nevztahuje  na  osoby nebo právnické osoby, jejichž členové nebo společníci nemají ke dni podání žádosti vůči  městu a organizacím zřízených městem uhrazeny závazky vyplývající ze smluvních nebo poplatkových povinností.
 3. Prodávající se zavazuje zaplatit příslušné poplatky související  s prodejem nemovitosti. 
 4. Na kupujícího přecházejí veškeré závazky ze všech nájemních smluv (§ 680 odst. 2 OZ).
 5. Ostatní  právní  vztahy,  těmito  pravidly  neupravené,  se  řídí  obecně  platnými právními
  předpisy.

X.
Výjimky

Výjimky z ustanovení těchto pravidel schvaluje ZM.


XI.
Účinnost pravidel

Tato pravidla  byla  schválena  usnesením  Zastupitelstva města  Česká  Třebová č. 76  ze  dne
30.5.2001, č. 51 ze dne 20.3.2002, č. 82 ze dne 15.5.2002, č. 104 ze dne 15.5.2002, č. 94 ze dne 29.4.203, č. 95 ze dne 29.4.2003, č. 96 ze dne 29.4.2003, č. 30 ze dne 11.2.2004 a nabývají účinnosti dne 11.2.2004.


V České Třebové dne 11.2.2004

 

 Ing. Jaromíra Žáčková v.r.          Jaroslav Zedník v.r.        Dobromil Keprt v.r.
              místostarostka                starosta města              místostarosta
 
Zodpovídá: Ing. Jiří Smrčka
Vytvořeno / změněno: 27.11.2009 / 27.11.2009
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém