Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka

 

Strategický plán města

 
 
 

Loga projektu

 

 

  

Město Česká Třebová reaguje na stále se měnící podmínky v ekonomické, legislativní, politické, environmentální, technologické i společenské sféře tvorbou nového strategického dokumentu s názvem „Strategický plán rozvoje města Česká Třebová 2014−2020“. Tento klíčový dokument identifikuje stěžejní oblasti rozvoje města, jež budou primárně podporovány z rozpočtu města v období 2014-2020. Jeho hlavním smyslem je zajištění efektivního řízení rozvoje města a koordinace jednotlivých zájmů a priorit tak, aby město prosperovalo jako celek. Dokument je připravován v rámci projektu „Strategie pro rozvoj města Česká Třebová“ (registrační číslo CZ.1.04/4.1.01/89.00078) ve spolupráci města s odbornými zpracovateli: společnostmi GRANTIKA České spořitelny, a.s. a OHGS s.r.o. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Strategický plán rozvoje města Česká Třebová 2014-2020 je ucelený koncepční dokument rozvoje města a přidružených obcí, který vzniká za účasti představitelů města i odborné a laické veřejnosti v podobě Komise pro Strategii a občanů města. Strategický plán města je složen z několika dílčích dokumentů, které byly vytvořeny ve fázi analytické i návrhové. V rámci analytické části vznikla Socioekonomická analýza nabízející přehledné zmapování současného stavu a trendů vývoje ve všech významných sférách života a Průzkum potřeb občanů České Třebové přinášející názorový vhled do hodnocení vybraných témat ze strany veřejnosti. Shrnující stěžejní informace nabízí SWOT analýza.

V současné době probíhá příprava návrhové části v podobě samotné strategie, která je složena z dlouhodobé vize rozvoje města k horizontu roku 2020 a cest k jejímu naplnění prostřednictvím konkrétních projektů. Strategie má za cíl zdůraznit významnou úlohu města jako leadera regionu. Zaměřuje se na podporu společenského života s důrazem na zvyšující se bezpečnost a na minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí z intenzivní silniční dopravy. K další prioritě rozvoje města obsažené ve strategii patří také oblast podnikání. Důraz je kladen na čerpání výhod ze strategické polohy a přítomnosti druhého největšího železničního uzlu ČR s cílem generování nových pracovních míst jako nezbytného předpokladu zvyšující se prosperity města. Ta s sebou přináší požadavky na optimalizaci dopravního napojení průmyslové zóny a výstavby zóny nové, dokončení připravenosti pozemků k výstavbě rodinných domů či udržení dostupného vzdělání. Na zvyšování prosperity podniků i kvality života se budou dle strategie podílet i nové prvky cestovního ruchu pro vytvoření uceleného systému propagace, dostupnosti široké škály zajímavostí, především v podobě propojení dálkových i místních cyklotras, vybudování regionálně významného centra zábavy a zintenzivnění propagace těchto zajímavostí.

Ukončení tvorby strategického dokumentu je plánováno na září 2014.

Zastupitelstvo města Česká Třebová přijalo dne 22.09.2014 následující usnesení č. 153/2014:

Zastupitelstvo města doporučuje novému zastupitelstvu města, které vzejde z říjnových voleb 2014, projednat a schválit Strategii 2014 - 2020 a Akční plán 2014 - 2018, zpracované v rámci projektu „Strategie pro rozvoj města Česká Třebová“, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00078, na jeho nejbližším jednání.  

 

Odkazy


 
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Dokumenty města a MěÚ > Rozvoj města a územní plány > Strategický plán města

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém