Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka

 

Základní podmínky pro udělení dotace „OŠETŘOVNÉ“ pro OSVČ

Program, na základě kterého mohou OSVČ žádat o dotaci na ošetřovné, se spouští 1. dubna 2020 v 9:00 hod. Datum ukončení příjmu žádostí je 30. dubna 2020 ve 23:59 hod. V rámci tohoto programu budou OSVČ žádat o podporu za měsíc březen 2020.
 

 
 
STANOVENÉ OBDOBÍ: Od 12. března do 31. března 2020.    

FUNKCE OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU: Původní informace byly takové, že žádosti se podávají u kteréhokoli obecního živnostenského úřadu. Aby se proces získání dotace administrativně zrychlil a zjednodušil, živnostenské úřady budou poskytovat pouze v případě potřeby poradenské služby, jak správně vyplnit žádost. Podnikatelé budou odesílat žádosti přímo na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Úkolem živnostenských úřadů v daném případě není přijímat žádosti od podnikatelů, ani vyzývat podnikatele formálně k doplnění podání.   

PŘÍJEMCE PODPORY (ŽADATEL): 
-  musí být při podání žádosti a po celou dobu čerpání dotace OSVČ na hlavní činnost; prokazuje se čestným prohlášením, 

-  musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle § 125 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a § 39 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů; prokazuje se čestným prohlášením,  

-  musí splňovat definici malého a středního podniku uvedenou v Příloze č. 1 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 Sb., kterým v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách); prokazuje se čestným prohlášením 

-  nesmí mít žádné nedoplatky vůči vybraným institucím (Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně atd.) a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie do 12. března 2020; prokazuje se čestným prohlášením.     

PRO KOHO NENÍ PODPORA URČENA

Pro OSVČ, pokud ke dni podání žádosti §  soud na její majetek, dle zákona č. 328/1991 Sb., prohlásil konkurz, povolil vyrovnání či zamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, §  bylo, dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., rozhodnuto o jejím úpadku, §  soud nebo správní orgán vydal rozhodnutí o nařízení výkonu rozhodnutí na její majetek nebo nařídil exekuci jejího majetku, §  je v likvidaci, §  podnik, respektive podnikatelská aktivita OSVČ, splňuje podmínky insolvenčního zákona pro zahájení kolektivního úpadkového řízení.   

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ PODPORY 

-  OSVČ pečující o dítě/děti mladší 13 let (dítě mladší 13 let v den podání žádosti), které navštěvují školy i jiná dětská zařízení, která jsou nyní uzavřena z důvodu šíření infekce COVID-19, pokud na stejné dítě/děti nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba,  

-  na podporu ve formě dotace bude mít nárok také OSVČ pečující o nezaopatřené dítě/děti do 26 let věku, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu uzavřenou z důvodu šíření infekce, 

-  podpora se vztahuje i na OSVČ, která pečuje o osobu/osoby zdravotně postižené alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách.    

VÝŠE DOTACE (PŘÍSPĚVKU): 424 Kč za každý den ošetřování člena rodiny. O dotaci se žádá za kalendářní měsíc březen, počínaje 12.03.2020.   

KDO ROZHODUJE O DOTACI: Žádost vyhodnotí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a rozhodnutí o tom, zda dotaci bude či nebude možné vyplatit, pošle podnikateli. V rozhodnutí budou uvedeny podmínky, které příjemce příspěvku musí dodržet.   

KDO VYPLÁCÍ DOTACI: Dotaci bude vyplácet Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a to ze speciálního programu, který schválila vláda.  Finanční příspěvek bude vyplácen zpětně za uplynulý kalendářní měsíc. Dotace bude zaslána na bankovní účet OSVČ uvedený v žádosti.    

KDE JE K DISPOZICI ŽÁDOST: Žádost o poskytnutí podpory je zde: https://osetrovne-osvc.plus4u.net/info/ .  Po vyplnění formuláře získá žadatel vygenerovaný PDF soubor, který odešle zvolenou cestou přímo na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE: Kromě předepsané žádosti na určeném formuláři (součásti žádosti je i čestné prohlášení), musí žadatel připojit doklad/potvrzení o uzavření školského/dětského zařízení (školy) či zařízení poskytujícího sociální služby - originál/prostá kopie (může být fotokopie pomocí mobilního zařízení). Vzor dokladu není stanoven.   

JAKÝM ZPŮSOBEM NUTNO POSTUPOVAT A JAK BUDE ŽÁDOST VYŘÍZENA: Podání vyplněné žádosti, VČETNĚ PŘÍLOH, učiní žadatel na Ministerstvo průmyslu a obchodu,  

- prostřednictvím datové schránky „wnswemb“, do předmětu je nutné uvést fpmpo20, nebo  

- e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář, opatřený elektronickým podpisem s přílohami na adresu: fpmpo20@mpo.cz a do předmětu je nutné uvést fpmpo20, nebo  

- originál žádosti v písemné formě, podepsaný žadatelem, doručit prostřednictvím poštovního doručovatele na adresu: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, obálka musí být označena „neotvírat“ „fpmpo20“.  

Ministerstvo průmyslu a obchodu po přijetí žádosti posoudí oprávněnost žádosti, provede kontrolu náležitostí, a poté rozhodne o udělení/neudělení dotace a následně podnikatele o tomto vyrozumí. Pokud jsou splněny podmínky pro udělení ošetřovného, zašle ministerstvo finanční příspěvek na bankovní účet žadatele.    

V případě nutné pomoci při vyplňování žádosti, jsou žadatelům k dispozici pracovníci obecního živnostenského úřadu na telefonních číslech 465500164, 465500165, 465500161. V období pandemie prosím preferujte telefonní linky, před osobní návštěvou úřadu. Děkujeme za pochopení.   

 
Zodpovídá: Jiří Holý
Vytvořeno / změněno: 7.4.2020 / 7.4.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém