Orientační nabídka


International


Město
Česká Třebová - Oficiální web

 
Vítejte ve východních Čechách, na samém pomezí Čech
a Moravy, v půvabné přírodě podhůří Orlických hor,
v údolí řeky Třebovky, v České Třebové.
 


Cesta: Titulní stránka > Městský úřad > Odbory MěÚ > Kancelář tajemníka > Kontakty

 

Ztráty a nálezy

 
 
 

Od 01.01.2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., ve kterém je mimo jiné upravena problematika ztrát a nálezů.

 

Nález se týká věci, kterou někdo nevědomě, tedy bez projevu vůle ztratil.

Ztracenou věc je povinen vrátit nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného, pokud lze ze ztracené věci či z okolností poznat, komu má být věc vrácena – např. když je ve ztracené peněžence občanský či jiný identifikační průkaz, je možné celkem snadno určit, kdo peněženku ztratil. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou tj. v případě, kdy je možné z nastalé situace rozeznat vlastníkův úmysl věci se zbavit – např. když je věc odložená u kontejnerů na odpad, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu zpravidla do tří dnů nález obci, na jejímž území byla věc nalezena. Je-li věc nalezena ve veřejné budově nebo veřejném dopravním prostředku, odevzdá nález provozovateli těchto zařízení.

 

Poté, co dojde k oznámení nálezu, obec vyhlásí nález obvyklým způsobem, tj. zveřejněním na úřední desce v hlavní budově MěÚ Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová a elektronicky viz tabulka pod tímto článkem.

 

Věc nebo výtěžek za ni stržený vydá obec včetně plodů a užitků a po odečtení nákladů a nálezného tomu, kdo věc ztratil, nebo vlastníkovi, pokud se přihlásí do jednoho roku od vyhlášení nálezu.

 

Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel.

 

Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu,  vydá  se mu věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného.


Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

 

Od 01.01.2014 bude také MěÚ Česká Třebová při odevzdávání nálezu důsledně posuzovat, zda nalezená věc nespadá do kategorie odpadů – rozhodně již nebude možné odevzdat:

- věci, které rychle podléhají zkáze – potraviny, krmivo, ořechy apod.,

- věci silně znečištěné, zapáchající a vlhké či plesnivé,

- věci viditelně poškozené, nefunkční elektroniku (televizory, monitory),

- věci, u kterých je zcela zřejmé, že se jedná o věci nefunkční, kdy vnitřní mechanismus je poškozen či naprosto chybí, a tudíž je věc zcela nepoužitelná.

 

Dle shora uvedeného obecněji řečeno, nebudeme přebírat věci, které již evidentně nemohou posloužit k účelu, ke kterému sloužit mají pro svou zjevnou nefunkčnost či poškození.

 

O nalezené věci je možné se přihlásit osobně na Městském úřadě v České Třebové, Kancelář tajemníka, Oddělení vnitřní správy, přízemí, dveře č. 010, u paní Dagmar Svobodové, tel.: 465 500 139, e-mail: epodatelna@ceska-trebova.cz

 

Upozorňujeme, že při vyzvednutí nalezené věci je nutné prokázat vlastnické nebo užívací právo k této věci a předložit průkaz totožnosti.

 
 

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

Odkazy


 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Redakční systém